Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Okręgu PZHGP Kielce

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce

ZAPROSZENIE

                Działając na podstawie Statutu PZHGP rozdz. IX §39, §40 ust. 1, 2, 4, 5, 6, §41, Zarząd Okręgu PZHGP Kielce zwołuje na dzień 10.03.2019 r. (niedziela), godz. 10:00 Okręgowe Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów, które odbędzie się w Kielcach w restauracji Okrąglak przy al. IX wieków Kielc 3.

Porządek obrad

 1. Powitanie Delegatów, członków władz Okręgu i zaproszonych gości.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Wybór komisji:
 4. Mandatowej
 5. Wniosków
 6. Złożenie sprawozdań:
 7. Zarządu
 8. V-ce Prezesa ds. finansowych
 9. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 10. Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej
 11. Okręgowej Komisji Współzawodnictwa Administracyjnego
 12. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Okręgu za rok 2018.
 14. Uchwalenie planu pracy Zarządu Okręgu na 2019 rok.
 15. Uchwalenie preliminarza budżetu Okręgu na 2019 rok.
 16. Wybór komisji skrutacyjnej.
 17. Wybór Prezesa Zarządu Okręgu na lata 2019-2022.
 18. Wybór Zarządu Okręgu na lata 2019-2022.
 19. Wybór Komisji Rewizyjnej Okręgu na lata 2019-2022.
 20. Wybór Komisji Dyscyplinarnej Okręgu na lata 2019-2022.
 21. Wybór Delegatów na KWZD na lata 2019-2022.
 22. Rozpatrzenie i uchwalenie przez Delegatów, zgłoszonych na piśmie, względnie wysuniętych w trakcie dyskusji wniosków. (Uchwała nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów).
 23. Wolne głosy.
 24. Zakończenie obrad Okręgowego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów.