Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce

 

ZAPROSZENIE

                Działając na podstawie Statutu PZHGP rozdz. IX §39, §40 ust. 1, 2, 4, 5, 6, §41, Zarząd Okręgu PZHGP Kielce zwołuje na dzień 25.03.2018 r. (niedziela), godz. 10:00 Okręgowe Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów, które odbędzie się w Kielcach w restauracji Karczówka przy ul. Karczówkowskiej 64.

 

Porządek obrad

1. Powitanie Delegatów, członków władz Okręgu i zaproszonych gości.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

3. Wybór komisji:

a) Mandatowej

b) Wniosków

4. Złożenie sprawozdań:

a) Zarządu

b) V-ce Prezesa ds. finansowych

c) Okręgowej Komisji Rewizyjnej

d) Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej

e) Okręgowej Komisji Współzawodnictwa Administracyjnego

5. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Okręgu za rok 2017.

7. Uchwalenie planu pracy Zarządu Okręgu na 2018 rok.

8. Uchwalenie preliminarza budżetu Okręgu na 2018 rok.

9. Rozpatrzenie i uchwalenie przez Delegatów, zgłoszonych na piśmie, względnie wysuniętych w trakcie dyskusji wniosków. (Uchwała nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów).

10. Wolne głosy.

11. Zakończenie obrad Okręgowego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów.

 

Otrzymują:

  1. Zarząd Główny PZHGP w Orzeszu.
  2. Delegaci Oddziałów należących do Okręgu PZHGP Kielce.
  3. Członkowie władz Okręgu PZHGP Kielce.
  4. a/a.