Historia Okręgu

Historia Okręgu

Administrator


alt

KRONIKA

Obrazująca dorobek Okręgu PZHGP Kielce z okazji Jubileuszu 60-lecia
tj. za lata 1950-2010

W grudniu 1921 roku powstaje w Rybniku pierwsze Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych, a pierwszym jego Prezesem wybrany został sp. Józef Pieczka, który w latach późniejszych stał się czołową postacią wśród hodowców i wiele przyczynił się do rozwoju naszego sportu w kraju. Szybki rozwój Towarzystwa na Górnym Śląsku zaczął przenosić się również na dalsze tereny naszego kraju.

Powstające Towarzystwa były jednak Towarzystwami samodzielnymi i nie skoordynowane z sobą. Dopiero 15 listopada 1925 roku powstała centralna organizacja pod nazwa: Zjednoczenie Polskich Stowarzyszeń Hodowców Gołębi Pocztowych z siedzibą, w Warszawie. W okresie przedwojennym oprócz lotów krótkich i średnich organizowane były również loty dalekodystansowe z takich miejscowości jak: Zachacie 820 km., Tamizy czy Talina 1200 km był to ostatni lot przed wybuchem II wojny światowej w 193 9 roku.

Najazd wojsk hitlerowskich i sowieckich na Polskę i wybuch II wojny światowej położył kres hodowli gołębi pocztowych, ponieważ władze okupacyjne nie zezwalały na ich trzymanie. Wszystkie niemal gołębie pocztowe zostały przez władze niemieckie skonfiskowane i zniszczone, a w przypadku stwierdzenia przez Niemców przypadków hodowli gołębi pocztowych groziły ich właścicielowi karą śmierci. Po wyzwoleniu Polski spod okupacji hitlerowskiej wraz z odradzającym się życiem gospodarczym kraju rozpoczęła się odnowa życia organizacyjnego, również naszego Związku.

W 1946 roku odbył się w Krakowie I Krajowy Walny Zjazd Delegatów, na którym wybrano władze do Zarządu Głównego Zjednoczenia Polskich Hodowców Gołębi Pocztowych z siedzibą w Rybniku. Szeregi hodowców gołębi pocztowych rosły systematycznie w szybkim tempie, a do naszej organizacji wstępowali: górnicy, hutnicy, rzemieślnicy, rolnicy i pracownicy innych zawodów. W pierwszym okresie loty organizowane byty przez poszczególne jednostki w granicach terytorialnych Polski. Po pewnym jednak czasie w miarę uzyskiwania lepszych gołębi, odległości urządzanych lotów nie zadawalały już hodowców, wiec zaczęto myśleć o ich wydłużeniu poza granice naszego kraju. W latach sześćdziesiątych i późniejszych loty daleko dystansowe organizowane byty m. innymi z: Kanału La Mansch, Wysp Fryzyjskich, Londynu, a w późniejszych latach z: Bukaresztu, Achen, Harlingen, Kijowa, Monte Cassino, a ostatnio Lede (Francja), Watykan, Bruksela, oraz najdłuższy w dziejach Związku lot z Barcelony w dniu 5 lipca 1991 roku (Hiszpania) około 2 tys. km.

W latach sześćdziesiątych po wybudowaniu Domu Związkowego Hodowców Gołębi Pocztowych -Zarząd Główny przenosi swoją siedzibę do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

Centralnie ujęcie wszystkich ogniw na odcinku życia związkowego i finansowego przez Zarząd Główny nie zawsze dawało dobre wyniki, dlatego w 1960 roku przeprowadzono nową decentralizację Związku, dając poszczególnym Zarządom Okręgów pełne prawa administrowania i gospodarowania na swoim terenie. Dalsze zmiany organizacyjne w Związku wprowadzone zostały w 1973 roku, kiedy to w miejsce Oddziałów powołane zostały Kola, istniejące do 31 grudnia 1975 roku.

Następne zmiany i wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej PZHGP w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju - dokonane zostały z dniem 1 stycznia 1976, taki stan utrzymuje się do dziś. Wprowadzona została 4 stopniowa struktura organizacyjna naszego Związku tj. Zarząd Główny, Zarząd Okręgu, Zarząd Oddziału, Zarząd Sekcji. Po przeprowadzonej reorganizacji powołane zostały do życia nowe okręgi w tych województwach, w których liczba członków przekracza 500. Obecnie na terenie Polski działa 39 okręgów, a liczba zrzeszonych w nich hodowców wynosi blisko 4200 tys. Opisując skrótowo historię gołębiarstwa pocztowego na świecie i w Polsce trudno nie wspomnieć parę słów o historii powstania i działania Okręgu PZHGP w Kielcach, Okręgu z którym jesteśmy ściśle powiązani, zarówno w sprawach organizacyjnych jak i lotowych.

alt
(zdjęcie pochodzi z serwisu odkrywca.pl)

Z uzyskanych opowieści i zapisków wynika, że w okresie międzywojennym w roku 1928 przy jednostce wojskowej „ Strzelec " w Kielcach podlegającej terytorialnie pod dowództwo DOKP 5 w Przemyślu założone zostało przez kapitana Chmurę i porucznika Przedpolskiego „ Stowarzyszenie Polskich Hodowców Gołębi Pocztowych", a pierwszym jego prezesem był miłośnik i hodowca gołębi kol. Sierpacki. W tym okresie sport gołębiarstwa pocztowego istniał i rozwijał się na naszym terenie przed II wojną_ światową. Żywiołowy rozwój hodowli gołębi pocztowych na terenach województwa kieleckiego nastąpił dopiero po wyzwoleniu Polski spod okupacji hitlerowskiej. Pierwszymi którzy rozpoczęli działalność byli hodowcy z Kielc, którzy w 1946 roku zorganizowali i zalegalizowali Oddział IX - 1 Kielce Zjednoczenia Polskich Hodowców Gołębi Pocztowych (taką nazwę nosił Związek). Następne powstające Oddziały to: IX - 2 Sandomierz i IX - 3 w Radoszkach, które założone zostały na przełomie 1947 / 1948 roku. Kolejne Oddziały na terenie województwa kieleckiego założone pod koniec lat czterdziestych i na początku pięćdziesiątych to: Jędrzejów, Koszyce, Radom, Pińczów, Ostrowiec, Starachowice, Kozienice, Końskie, Bliżyn IX-7, Kazimierza Wielka, Opoczno, Pionki, Włoszczowa, Skalbmierz, Skarżysko – Kam. IX - 13, Skroniów, Sędziszów, Przedbórz, Grzybów, Bilcza, Częstochowa i inne. Powstające w zaskakującym tempie Oddziały dały zalążek i podwaliny założenia Okręgu Kielce.

W dniu 18 maja 1951 roku odbyło się w Kielcach I Walne Zebranie Delegatów reprezentujących wspomniane Oddziały, na którym wybrano władze Okręgu. Pierwszym Prezesem Okręgu IX ( taki symbol posiadł Okręg ) Kielce został nie żyjący już kol. Andrzej Chudecki, a Sekretarzem tegoż Zarządu Okręgu został ś.p. Czesław Stąpor.

W miesiącu marcu 1957 roku na kolejnym Walnym Zjeździe Delegatów wybrano nowe władze w większości byli to członkowie z Oddziału Radom, co spowodowało iż siedziba Okręgu została przeniesiona do Radomia. Prezesem wybrano kol. Wacława Zdanowicza z Radomia. Działalność Zarządu Okręgu w Radomiu prowadzona była do końca 1962 roku. Do tego roku gołębie na loty konkursowe transportowane były koleją, co niekiedy trwało to nawet i trzy dni. W marcu 1970 Walny Zjazd Delegatów i Grup Lotowych zdecydowały o przeniesieniu siedziby władz Okręgu IX ponownie do Kielc. Prezesem został ś.p. Wacław Radomski, Sekretarzem Edward Młynarski a Skarbnikiem wcześniej wspomniany Czesław Stąpor.

W marcu 1973 roku odbyło się kolejne Walne Zebranie Delegatów, które wybrało nowe władze Okręgu w składzie: Prezes - Witold Mazur, Sekretarz - Stanisław Czaja i skarbnik Czesław Stąpor wszyscy z Oddziału Kielce.

W marcu 1981 roku odbył się kolejny Zjazd Delegatów Oddziałów, który dokonał wyboru nowych władz Okręgu, powierzając funkcje kolegom: Witold Skowron - Prezes (Oddz. Ostrowiec), V-ce Prezes ds. Lotowych - Stanisław Dzięcioł (Oddz. Kazimierza Wielka), V-ce Prezes ds. Finansowych - Czesław Stąpor (Oddz. Kielce), Sekretarzem - Zbigniew Krzciuk (Oddz. Ostrowiec), V-ce Prezes ds. Gospodarczych Tadeusz Ptak (Oddz. Kazimierza Wielka). W okresie działalności Okręgu Kielce ilość istniejących Oddziałów i liczba zrzeszonych w nich członków kształtowała się rożnie. Aby nie rozwodzić się zbytnio nad tym zagadnieniem ograniczę się tylko do podania danych z ostatnich trzydziestu lat tj. stanu przed reorganizacji z roku 1975 i stanu obecnego na koniec 2010 roku. W roku 1976 działało na terenie Okręgu IX - Kielce 38 Oddziałów i 10 Grup Lotowych, a stan członków ogółem wynosił wówczas 792 członków. Po reorganizacji w 1976 roku działało 9 Oddziałów na terenie województwa kieleckiego i 1 na terenie województwa radomskiego, podporządkowany administracyjnie i lotowo Okręgowi Kielce. W miesiącu marcu 1999 roku odbyło się kolejne Walne Zebranie Delegatów na którym to wybrano nowe władze Okręgu w osobach : Prezes - Stefan Marzec II (Oddz. Kazimierza Wielka), V-ce Prezes ds. Organizacji Lotów - Sylwester Gajewski (Oddz. Starachowice), V-ce prezes ds. Finansowych Marek Zygała (Oddz. Kielce), V-ce prezes ds. Gospodarczych Tadeusz Młynarczyk (Oddz. Stąporków), Sekretarz Andrzej Koryciński (Oddz. Suchedniów). W roku 2003 odbył się kolejny Walny Zjazd Delegatów, na którym wybrano Zarząd Okręgu w osobach: Prezes - Tadeusz Ptak (Oddz. Pińczów), V-ce Prezes ds. Organizacji Lotów - Stanisław Dzięcioł (Oddz. Kazimierza Wielka), V-ce prezes ds. Finansowych Marek Zygała (Oddz. Kielce), V-ce prezes ds. Gospodarczych Wiesław Łasek (Oddz. Skarżysko — Kam.), Sekretarz Andrzej Koryciński (Oddz. Suchedniów). W roku 2006 odbył się kolejny Walny Zjazd Delegatów, na którym wybrano władze na poprzednie cztery lata, które z porównaniem z poprzednim zjazdem nie wniosły żadnych zmian kadrowych. Najdłużej funkcje Prezesa Okręgu pełnił kol. Witold Skowron 18 lat w latach 1981 do 1999.

Na koniec 2000 roku w Okręgu PZHGP Kielce działało 20 Oddziałów i 1784 członków zwyczajnych i 5 członków honorowych, rozprowadziliśmy 173.000 tys. obrączek rodowych i 31.000 tys. obrączek Derby, natomiast na koniec 2005 roku stan członków wynosił 1991 zrzeszonych w 19 Oddziałach i 219.500 szt. obrączek rodowych. Na koniec roku 2010 stan członków wzrósł do 2370 i 4 honorowych zrzeszonych w 20 oddziałach, czyli za ostatnie dziesięciolecie nastąpił wzrost o 586 nowych członków. Rozprowadziliśmy w roku 2010 - 265 500 szt. obrączek rodowych, co przypada na jednego statystycznie członka - 112 szt. W dniu 14 grudnia 2004 roku Okręg nasz otrzymał osobowość prawną zarejestrowaną w Sadzie Rejonowym w Kielcach.

Zarząd Okręgu PZHGP Kielce wystąpił do Zarządu Głównego o przyznanie i nadanie naszym członkom najbardziej zaangażowanym społecznie i organizacyjnie złotych odznak za wybitne osiągnięcia PZHGP, co w pewnym stopniu usatysfakcjonuje ich działalność i ofiarność dla dobra naszego związku.

Kielce dn.27 listopad 2010r.

Opracował: Andrzej Koryciński